شماره جاری: دوره 12، شماره 46 - شماره پیاپی 2، تابستان 1399، صفحه 1-417 

1. ارائه مدل آسیب شناسی خط مشی گذاری در حوزه تعاون(مورد مطالعه: اداره کل تعاون استان تهران)

صفحه 1-22

مجتبی کاظمی رهبر؛ علیرضا افشارنژاد؛ زین العابدین امینی سابق؛ احسان ساده


7. رقابت‌پذیری و فضای کسب و کار

صفحه 149-164

محمد کمالی پور؛ رضا زینل زاده


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

سردبیر مدیر مسئول مدیر داخلی
شاپا چاپی
2252-0104
شاپا الکترونیکی
2383-2991

بانک ها و نمایه نامه ها