شماره جاری: دوره 11، شماره 44، زمستان 1398، صفحه 1-385 

3. الگوی چابکی منابع انسانی : تحلیلی برآمده از شرکت های خدمات پس از فروش خودرو در ایران

صفحه 48-65

فرهاد توکلی مقدم؛ میرعلی سیدنقوی؛ علیرضا اسلامبولچی؛ محمدرضا ربیعی مندجین


11. طراحی مدل بهینه مدیریت الکترونیک منابع انسانی در بانک رفاه

صفحه 215-232

مهرزاد سرفرازی؛ غلامرضا معمازاده طهران؛ سید مهدی الوانی؛ محمدعلی افشارکاظمی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

سردبیر مدیر مسئول مدیر داخلی
شاپا چاپی
2252-0104
شاپا الکترونیکی
2383-2991

بانک ها و نمایه نامه ها