شماره جاری: دوره 13، شماره 50 - شماره پیاپی 2، تابستان 1400، صفحه 1-688 

15. ارائه مدل بازاریابی خدمات مالی درکارگزاری های بازار بورس اوراق بهادار

صفحه 298-315

علی مظفری؛ محمدحسین رنجبر؛ سراج الدین محبی؛ سعید مرادپور


19. ارئه مدل پایداری کسب و کارهای خانوادگی

صفحه 384-415

رضا فدائی کرمانی؛ محمد عزیزی؛ علی بدیع زاده


21. بررسی الگو‌های مرز کارآیی میانگین- واریانس پرتفوی تحت تئوری امکان پذیر

صفحه 436-454

بهناز قدیمی؛ مهرزاد مینویی؛ غلامرضا زمردیان؛ میر فیض فلاح شمس


25. بررسی میزان تاثیر عوامل موثر بر اجرای استراتژی های منابع انسانی

صفحه 522-542

امیرمسعود کروبی؛ ناصر پورصادق؛ جمشید صالحی صدقیانی؛ بهروز رضایی منش


29. نقش دوسوتوانی سازمانی در تجاری‎سازی دانش در آموزش عالی به منظور ارائه مدل

صفحه 597-621

اکرمه السادات یعقوبی؛ یلدا دلگشایی؛ لیلا حسینی طبقدهی؛ فرشته کردستانی


30. بررسی نقش انواع تعهد کارکنان در ارتقای سطح عملکرد در صنعت بیمه (مورد مطالعه؛ شرکت بیمه ایران)

صفحه 622-653

علی مخصوصی؛ میر علی سید نقوی؛ جمشید صالحی صدقیانی؛ مجید جهانگیرفرد


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

سردبیر مدیر مسئول مدیر داخلی
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها