شماره جاری: دوره 12، شماره 47، پاییز 1399، صفحه 1-540 

14. ارایه الگوی فرایندی عمومی مدیریت سرمایه گذاری بانک ها در ایران

صفحه 291-313

علی اصغر عبدالرحیمیان؛ علی اصغر انواری رستمی؛ میرفیض فلاح


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

سردبیر مدیر مسئول مدیر داخلی
شاپا چاپی
2252-0104
شاپا الکترونیکی
2383-2991

بانک ها و نمایه نامه ها