تعداد مقالات 513
تعداد نویسندگان 1,012
تعداد مشاهده مقاله 219,074
تعداد مقالات ارسال شده 591
تعداد مقالات رد شده 328
درصد عدم پذیرش 55
تعداد مقالات پذیرفته شده 205
درصد پذیرش 35
زمان پذیرش (روز) 57
تعداد داوران 44
شماره جاری: دوره 13، شماره 51 - شماره پیاپی 3، پاییز 1400 

2. طراحی و تبیین مدل سنجش وارزیابی سیستم CRM در زنجیره تامین محصول

صفحه 14-36

وحید نقشینه ارجمند؛ سینا نعمتی زاده؛ مهدی کریمی زند؛ اعظم رحیمی نیک


6. اثرات آزادسازی تعرفه برق بر رشد اقتصادی در قالب مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE)

صفحه 100-127

علی اکبر محرابیان؛ عباس معمارنژاد؛ سید شمس الدین حسینی؛ فرهاد غفاری


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

سردبیر مدیر مسئول مدیر داخلی
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها