نویسنده = �������������� ������ ���������������� ��������
تاثیر شایستگی های تجارت اجتماعی بر تمایل رفتار خرید زنان مسلمان (مطالعه موردی: کاربران طیف زن در شبکه های اجتماعی)

دوره 11، شماره 42، تیر 1398، صفحه 1-21

عباس خدادادی؛ سید مصطفی شاکریان؛ مریم معظمی گودرزی؛ امیر ابراهیم پور آزادبنی