نویسنده = �������� ���������� ������������ �������� ������
رابطه دو سو توانی سازمانی و راهبرد‌های رقابتی (رهبری هزینه، تمایز و تمرکز)

دوره 11، شماره 43، مهر 1398، صفحه 49-69

حسین رجب دری؛ ذبیح اله خانی معصوم آبادی