نویسنده = ���������������� ��������������
طراحی و تبیین مدل بومی ویژگی های فردی کار آفرین جهت انتخاب سرمایه گذاری مخاطره پذیر در شرکت های نوپا: پژوهشی آمیخته

دوره 11، شماره 43، مهر 1398، صفحه 105-132

محمدرضا رادفر؛ غلامرضا زمردیان؛ منصوره علیقلی؛ مهرزاد مینویی؛ فرهاد حنیفی