نویسنده = ������������ ��������
شناسایی ابعاد و مؤلفه های الگوی بانکداری شرکتی در بانکهای تخصصی

دوره 12، شماره 48، دی 1399، صفحه 254-273

علیرضا نظری؛ محمدحسین رنجبر؛ سراج الدین محبی؛ مهدی باقری


تدوین مدل توانمندسازهای راه اندازی موفق در شرکت‌های کوچک و متوسط از طریق رویکرد زمینه‌ای

دوره 12، شماره 47، مهر 1399، صفحه 25-41

زهرا عاقل فدیهه؛ اسماعیل حسن پور؛ حمیدرضا میرابی؛ مهدی باقری