نویسنده = ���������������� ����������
تاثیر دانش و ارزش‌های فردی بر رفتار اخلاقی مصرف‌کننده با تاکید بر نقش ویژگی های شخصیتی و موقعیتی

دوره 12، شماره 45، فروردین 1399، صفحه 376-404

مهدی نعیمی نظام اباد؛ حسین وظیفه دوست؛ محمد علی عبدالوند؛ بهناز خدایاری