نویسنده = �������� ���������� ������ ��������
طراحی مدل فرهنگ مدیریت فرآیند کسب وکار بر عملکرد مالی در سیستم بانکداری

دوره 11، شماره 42، تیر 1398، صفحه 68-82

مریم غیاث آبادی فراهانی؛ پیمان غفاری آشتیانی؛ علی صفایی اصل؛ علی محمد عیدی وندی