نویسنده = ������������ ����������
شناسایی ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های آموزش زبان مبتنی بر هویت حرفه‌ای (سهولت کسب و کار)

دوره 14، شماره 54، تیر 1401، صفحه 1-21

محمد جواد زنگنه اینالو؛ مجتبی معظمی؛ اسماعیل کاوسی؛ محسن عامری شهرابی


عوامل موثر در توسعه دانشگاه کارآفرین در دانشگاه آزاد اسلامی

دوره 13، شماره 49، فروردین 1400، صفحه 490-507

فرناز امیرپور؛ اسماعیل کاوسی؛ مجتبی معظمی


بررسی میزان تاثیر جهت گیری کارآفرینی اجتماعی بر نوآوری اجتماعی (کارآفرینان شهر تهران)

دوره 12، شماره 47، مهر 1399، صفحه 494-514

محمد حبیبی؛ مجتبی معظمی؛ سید محمود هاشمی