نویسنده = ���������������� ������������ ��������������
طراحی مدل خصوصی‌سازی برای شرکت‌های دولتی با رویکرد استنتاج فازی (موردمطالعه: راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران)

دوره 14، شماره 54، تیر 1401، صفحه 244-225

مهدی نصیری واحد؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ سعید صیاد شیرکش


تفکر ناب در مدیریت منابع انسانی (مطالعه موردی: شورای اسلامی شهر تهران)

دوره 13، شماره 52، دی 1400، صفحه 142-155

دل ناز حلواچی زاده؛ غلامرضا معمازاده طهران؛ نبی اله محمدی؛ هما درودی


ارائه مدل تصمیم گیری مدیریت نقدینگی مبتنی ابزارهای پولی در کشور

دوره 12، شماره 47، مهر 1399، صفحه 385-398

امید یونسی؛ غلامرضا معمازاده طهران


طراحی مدل بهینه مدیریت الکترونیک منابع انسانی در بانک رفاه

دوره 11، شماره 44، دی 1398، صفحه 215-232

مهرزاد سرفرازی؛ غلامرضا معمازاده طهران؛ سید مهدی الوانی؛ محمدعلی افشارکاظمی