نویسنده = �������������� ������ ��������
طراحی مدل بهینه مدیریت الکترونیک منابع انسانی در بانک رفاه

دوره 11، شماره 44، دی 1398، صفحه 215-232

مهرزاد سرفرازی؛ غلامرضا معمازاده طهران؛ سید مهدی الوانی؛ محمدعلی افشارکاظمی