نویسنده = �������� ������ ������������������ ��������������