نویسنده = علیرضا دقیقی اصلی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی قدرت رقابتی در نظام بانکداری ایران (رهیافت پانزار و راس)

دوره 12، شماره 45، بهار 1399، صفحه 165-185

حسین شریفی نیا؛ هوشنگ مومنی وصالیان؛ علیرضا دقیقی اصلی؛ مرجان دامن کشیده؛ مجید فشاری