نویسنده = مرجان دامن کشیده
تعداد مقالات: 3
1. بررسی اثر رشد شاخص اقتصاد دانش بنیان بر رشد رژیم نهادی و اقتصادی (سهولت کسب و کار) بر کشورهای اسلامی (با استفاده از مدل پانل ور)

دوره 13، شماره 51، پاییز 1400، صفحه 208-225

مقداد محمودی؛ نعمت فلیحی پیربستی؛ مرجان دامن کشیده؛ شهریار نصابیان


2. اثر متغیرهای کلان اقتصادی و قدرت بازاری بر سپرده‌های بانکی در ایران (رهیافت متوسط وزنی حداقل مربعات در داده‌های تابلویی پویا)

دوره 12، شماره 48، زمستان 1399، صفحه 339-364

محبوبه شکیبا؛ علیرضا دقیقی اصلی؛ مرجان دامن کشیده؛ مجید افشاری راد؛ علی اسماعیل زاده مقری


3. ارزیابی قدرت رقابتی در نظام بانکداری ایران (رهیافت پانزار و راس)

دوره 12، شماره 45، بهار 1399، صفحه 165-185

حسین شریفی نیا؛ هوشنگ مومنی وصالیان؛ علیرضا دقیقی اصلی؛ مرجان دامن کشیده؛ مجید فشاری