نویسنده = ������������ ����������
ارائه مدل معادلات ساختاری توسعه کارآفرینی بین‌المللی در کسب و کارهای دانش‌بنیان

دوره 13، شماره 50، تیر 1400، صفحه 150-172

علی عظیم زاده؛ هادی ثنائی پور؛ مجید اشرفی؛ سامره شجاعی


رهگیری نیروهای پیشران مؤثر بر آینده سازمان گمرک تا افق 1410

دوره 12، شماره 48، دی 1399، صفحه 365-387

باقر بابانژاد؛ محسن طاهری دمنه؛ سامره شجاعی؛ محمد باقر گرجی