نویسنده = ������������ ������ ��������
ارائه مدل بین المللی سازی کسب و کارهای خانوادگی کارآفرینانه در ایران

دوره 13، شماره 52، دی 1400، صفحه 86-103

سید ناصر مقدس نیکو؛ هادی ثنایی پور؛ روح الله سمیعی؛ عبدالحسین کرمپور