نویسنده = میر علی سید نقوی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی نقش انواع تعهد کارکنان در ارتقای سطح عملکرد در صنعت بیمه (مورد مطالعه؛ شرکت بیمه ایران)

دوره 13، شماره 50، تابستان 1400، صفحه 622-653

علی مخصوصی؛ میر علی سید نقوی؛ جمشید صالحی صدقیانی؛ مجید جهانگیرفرد


2. بررسی عوامل راهبردی موفقیت کسب و کارهای خانگی با رویکرد مدلسازی ساختاری – تفسیری و MICMAC

دوره 13، شماره 49، بهار 1400، صفحه 332-354

منیژه صفایی؛ میر علی سید نقوی؛ محمد جواد کاملی


3. الگوی چابکی منابع انسانی : تحلیلی برآمده از شرکت های خدمات پس از فروش خودرو در ایران

دوره 11، شماره 44، زمستان 1398، صفحه 48-65

فرهاد توکلی مقدم؛ میرعلی سیدنقوی؛ علیرضا اسلامبولچی؛ محمدرضا ربیعی مندجین