نویسنده = �������������� ������������������
مدل سازی ساختاری تفسیری عوامل موثر بر قصد خرید محصولات غذایی خارجی

دوره 12، شماره 46، تیر 1399، صفحه 322-348

مریم ظریف ثاقب؛ سیدکامران نوربخش؛ میرفیض فلاح