نویسنده = ������������ ������ ����������
تأثیر مدیریت منابع و مصارف بر کارایی بانک‌ها با تأکید بر نقش تعدیل‌کنندگی حاکمیت شرکتی

دوره 12، شماره 45، فروردین 1399، صفحه 405-439

میر مرتضی موسوی؛ عسگر پاکمرام؛ جمال بحری ثالث؛ حسن قالیباف اصل