نویسنده = ������������������ ��������������
طراحی مدل استوار شبکه پویای زنجیره تامین محصولات متنوع جهانی در شرایط عدم قطعیت

دوره 12، شماره 46، تیر 1399، صفحه 201-225

محمد مختاری؛ ابوتراب علیرضایی؛ حسن جوانشیر؛ محمود مدیری