نویسنده = ���������� �������� ��������
رقابت‌پذیری و فضای کسب و کار

دوره 12، شماره 46، تیر 1399، صفحه 149-164

محمد کمالی پور؛ رضا زینل زاده