نویسنده = �������� �������������� ����������
ارائه مدل متمایزسازی سازمان های پست مدرن بر خودانگاره مصرف کنندگان

دوره 12، شماره 46، تیر 1399، صفحه 23-39

سمیرا قریب گرکانی؛ بهروز قاسمی؛ سهیل سرمد سعیدی