نویسنده = �������� ������������ ��������
ارائه مدل متمایزسازی سازمان های پست مدرن بر خودانگاره مصرف کنندگان

دوره 12، شماره 46، تیر 1399، صفحه 23-39

سمیرا قریب گرکانی؛ بهروز قاسمی؛ سهیل سرمد سعیدی


شناسایی ‌مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی ‌مؤثر بر بازاریابی استراتژیک در صنعت هتلداری

دوره 12، شماره 46، تیر 1399، صفحه 182-200

الهام کیان مهر؛ سهیل سرمدسعیدی؛ بهروز قاسمی