نویسنده = �������� ���������� ������
چابکی در قابلیتهای بازاریابی ،طراحی و اولویت بندی معیارها-موردمطالعه گردشگری سلامت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1401

انوش امیدی؛ علیرضا پویا؛ هادی بستام؛ علی حسین زاده


ارایه مدلی از روش DEMATEL و AHP به منظور شناسایی عوامل موثر بر برندسازی بر مبنای رویکرد گراندد تئوری

دوره 12، شماره 46، تیر 1399، صفحه 40-73

عیسی فهیم؛ مجتبی پورسلیمی؛ علی حسین زاده؛ محمد قاسمی نامقی