نویسنده = ���������������� �������� ������
شناسایی ابعاد و مؤلفه های حاکمیت شرکتی با رویکرد توسعه کارآفرینی سازمانی در بانک کشاورزی

دوره 12، شماره 47، مهر 1399، صفحه 455-472

کامران رسولی؛ پرویز سعیدی؛ محمد رضا چراغعلی؛ محمد باقر گرجی