نویسنده = ���������� �������� ��������
شناسایی و ارزیابی شاخص های تجاری سازی دانش با رویکرد بین الملل در شرکتهای دانش بنیان شهر تهران

دوره 13، شماره 49، فروردین 1400، صفحه 432-448

افسانه عربی؛ محمود رضا چراغعلی؛ محمدشریف شریف زاده؛ محمد باقر گرجی


رهگیری نیروهای پیشران مؤثر بر آینده سازمان گمرک تا افق 1410

دوره 12، شماره 48، دی 1399، صفحه 365-387

باقر بابانژاد؛ محسن طاهری دمنه؛ سامره شجاعی؛ محمد باقر گرجی


شناسایی ابعاد و مؤلفه های حاکمیت شرکتی با رویکرد توسعه کارآفرینی سازمانی در بانک کشاورزی

دوره 12، شماره 47، مهر 1399، صفحه 455-472

کامران رسولی؛ پرویز سعیدی؛ محمد رضا چراغعلی؛ محمد باقر گرجی