نویسنده = �������������������������� ������ ��������
ارایه الگوی فرایندی عمومی مدیریت سرمایه گذاری بانک ها در ایران

دوره 12، شماره 47، مهر 1399، صفحه 291-313

علی اصغر عبدالرحیمیان؛ علی اصغر انواری رستمی؛ میرفیض فلاح