نویسنده = ���������� �������� ��������
شناسایی عوامل تاثیرگذار بر چابکی فرایند طراحی و توسعه محصول جدید در طراحی پلت‌فرم خودرو

دوره 13، شماره 51، مهر 1400، صفحه 36-59

حسین صافی؛ اعظم رحیمی نیک؛ سینا نعمتی زاده؛ منوچهر منطقی


تبیین مدل معادلات ساختاری چابکی فرآیند طراحی و توسعه محصول جدید با تمرکز بر طراحی پلت‌فرم خودروی ایرانی

دوره 13، شماره 49، فروردین 1400، صفحه 1-23

مهدیه اتحاد؛ سینا نعمتی زاده؛ اعظم رحیمی نیک؛ منوچهر منطقی