نویسنده = ���������� ���������� ����������
طراحی مدلِ مفهومی کنارگذاری محصول با روش شبکه خزانه

دوره 12، شماره 48، دی 1399، صفحه 388-408

حامد قباخلو؛ الهام فریدچهر؛ محمود احمدی شریف؛ نادر غریب نواز