نویسنده = ���������� �������������� ������ �������� ����������
نقش رفتارهای هیجانی در نوسانات قیمت سهام سازمان بورس و اوراق بهادار تهران

دوره 12، شماره 45، فروردین 1399، صفحه 53-73

سید شهاب الدین دهقان بنارکی؛ زین العابدین امینی سابق؛ احسان ساده