نویسنده = �������� ������������ ����������������
طراحی و ارائه مدل بازاریابی شخصیت نام تجاری به منظور افزایش وفاداری مشتریان

دوره 12، شماره 47، مهر 1399، صفحه 172-196

رضا بیگ مرادی؛ علیرضا روستا؛ اسفندیار دشمن زیاری