نویسنده = ������������ ���������������� ����������
طراحی الگوی بومی مدیریت توسعه کارآفرینی زنان ایران در امور بانوان شهرداری تهران

دوره 12، شماره 47، مهر 1399، صفحه 197-213

سالومه زریه؛ جمشید عدالتیان؛ مهران مختاری لاکلایه