نویسنده = ���������� �������� ����������
شناسایی ابعاد و مؤلفه های الگوی بانکداری شرکتی در بانکهای تخصصی

دوره 12، شماره 48، دی 1399، صفحه 254-273

علیرضا نظری؛ محمدحسین رنجبر؛ سراج الدین محبی؛ مهدی باقری