نویسنده = ���������� ���������� ��������
رهگیری نیروهای پیشران مؤثر بر آینده سازمان گمرک تا افق 1410

دوره 12، شماره 48، دی 1399، صفحه 365-387

باقر بابانژاد؛ محسن طاهری دمنه؛ سامره شجاعی؛ محمد باقر گرجی