نویسنده = �������������� �������� ������������
تحلیل تاثیر هوش فرهنگی بر عملکرد وظیفه ای کارکنان با نقش واسطه‌ای تطابق میان فرهنگی و ارتباطات اثربخش

دوره 12، شماره 48، دی 1399، صفحه 54-74

فریدون اسماعیل پور؛ حسن اسماعیل پور؛ علیرضا امیرکبیری؛ فاطمه تم زار