نویسنده = ������������ ������ ������������ ����������
اندازه‌گیری و رتبه‌بندی کارایی سهولت کسب و کار در ایران و کشورهای منتخب

دوره 13، شماره 49، فروردین 1400، صفحه 80-103

مصطفی مردانی نجف ابادی؛ نسرین اوحدی؛ فرشاد رزم اور