نویسنده = ������������ ��������
مساله‌شناسی و راهبردهای اجرای خط‌مشی‌‌های رفاه اجتماعی با استفاده از نظریه داده بنیاد

دوره 12، شماره 48، دی 1399، صفحه 1-21

مهدی فقانی؛ علی مهدی زاده اشرفی؛ دکتر تورج مجیبی؛ احمد میدری؛ نیلوفر ایمان خان