نویسنده = �������� ���������� ����������������
شناسایی و ارزیابی شاخص های تجاری سازی دانش با رویکرد بین الملل در شرکتهای دانش بنیان شهر تهران

دوره 13، شماره 49، فروردین 1400، صفحه 432-448

افسانه عربی؛ محمود رضا چراغعلی؛ محمدشریف شریف زاده؛ محمد باقر گرجی