نویسنده = ���������� �������� ����������
ارائه مدل بازاریابی خدمات مالی درکارگزاری های بازار بورس اوراق بهادار

دوره 13، شماره 50، تیر 1400، صفحه 298-315

علی مظفری؛ محمدحسین رنجبر؛ سراج الدین محبی؛ سعید مرادپور