نویسنده = ������������ ��������
طراحی مدل بومی ارتباطـات یکپارچـۀ بازاریـابی( IMC ) مبتنی بر ارتقاء برند (مورد مطالعه: شرکت پاکسان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1401

وحید نامنی؛ بهرام خیری؛ منصوره علیقلی


ارائه مدل بومی ارتباطـات یکپارچـۀ بازاریـابی( IMC ) مبتنی بر ارتقا برند

دوره 13، شماره 51، مهر 1400، صفحه 266-285

وحید نامنی؛ بهرام خیری؛ منصوره علیقلی