نویسنده = ���������� �������� ���������� ��������������
تأثیر رهبری اصیل بر توانمندسازی روان‌شناختی با نقش میانجی عدالت سازمانی (مورد مطالعه: شرکت سیمان صوفیان)

دوره 13، شماره 49، فروردین 1400، صفحه 508-529

محمدعلی ناصری کوچه بیوک؛ علی رضاییان؛ غلامرضا گودرزی؛ علیرضا امیرکبیری