نویسنده = ������������������ ����������
شناسایی عوامل موثر برسرمایه گذاری طرح های فناورانه مرحله رشد شرکت‌های دانش بنیان در نظام بانکی

دوره 13، شماره 50، تیر 1400، صفحه 239-255

محمود خطیب؛ محمد جواد محقق نیا؛ مهدی صادقی شاهدانی؛ مصطفی سرگلزایی