نویسنده = �������������� ������ ������������
عوامل تأثیرگذار بر مصرف فیلم های هنری

دوره 14، شماره 55، مهر 1401

فرزین نعمت بخش آبکنار؛ منصوره علیقلی؛ سید کامران نوربخش؛ حسین صفرزاده


تدوین مدلی برای شناسایی عوامل موثر بر ادراک مصرف کنندگان از ایمنی محصول (مطالعه موردی مصرف کنندگان لوازم خانگی در مشهد)

دوره 13، شماره 49، فروردین 1400، صفحه 530-548

سعید احمدیان؛ سید کامران نوربخش؛ قاسمعلی بازآیی؛ سید عباس حیدری