نویسنده = ������������ ������
تفکر ناب در مدیریت منابع انسانی (مطالعه موردی: شورای اسلامی شهر تهران)

دوره 13، شماره 52، دی 1400، صفحه 142-155

دل ناز حلواچی زاده؛ غلامرضا معمازاده طهران؛ نبی اله محمدی؛ هما درودی