نویسنده = �������� �������������� ������
بررسی عوامل موثر بر استفاده از بانکداری همراه توسط مشتریان (مطالعه موردی: داده های شعب بانک‌ ملی استان مازندران)

دوره 13، شماره 49، فروردین 1400، صفحه 355-373

هومن شبابی؛ محمود یحیی زاده فر؛ مریم غیاث آبادی فراهانی؛ آرش گران ارویمی