نویسنده = �������������� ������ ��������
تحلیل مؤلفه‌های فرهنگ‌سازمانی دانش‌محور با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

دوره 12، شماره 48، دی 1399، صفحه 119-136

سمیه حسین زاده؛ تورج مجیبی؛ سید مهدی الوانی؛ جواد رضائیان