نویسنده = ������������ �������������� ����������
تأثیر قابلیت نوآوری و ظرفیت بازاریابی سازمان بر عملکرد بازاریابی صادراتی

دوره 13، شماره 50، تیر 1400، صفحه 579-596

حسین نوروزی؛ شایان کنعانی طهرانی؛ فاطمه درویش