نویسنده = ���������� �������������� ������
ارائه مدل پایداری کسب و کارهای خانوادگی

دوره 13، شماره 50، تیر 1400، صفحه 384-415

رضا فدائی کیوانی؛ محمد عزیزی؛ علی بدیع زاده