نویسنده = �������������� ������������
بررسی الگو‌های مرز کارآیی میانگین- واریانس پرتفوی تحت تئوری امکان پذیر

دوره 13، شماره 50، تیر 1400، صفحه 436-454

بهناز قدیمی؛ مهرزاد مینویی؛ غلامرضا زمردیان؛ میر فیض فلاح شمس