نویسنده = ������������ ������������������
بررسی میزان تاثیر عوامل موثر بر اجرای استراتژی های منابع انسانی

دوره 13، شماره 50، تیر 1400، صفحه 522-542

امیرمسعود کروبی؛ ناصر پورصادق؛ جمشید صالحی صدقیانی؛ بهروز رضایی منش