نویسنده = ������������������ ����������
نقش دوسوتوانی سازمانی در تجاری‎سازی دانش در آموزش عالی به منظور ارائه مدل

دوره 13، شماره 50، تیر 1400، صفحه 597-621

اکرمه السادات یعقوبی؛ یلدا دلگشایی؛ لیلا حسینی طبقدهی؛ فرشته کردستانی